Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en de uitvoering daarvan die Bruins Airconditioning, hierna te noemen ‘de leverancier’, met u, hierna te noemen ‘de wederpartij’ sluit.
1.2 Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken wanneer partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen door de leverancier zijn vrijblijvend.
2.2 De aanbieding is geldig tot 2 maanden na de aanbiedingsdatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.3 Een aanbieding vervalt indien het product niet meer beschikbaar is waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het versturen van de aanbieding en het akkoord daarop.
2.4 De leverancier kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.6 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of wanneer de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
2.7 De prijs in de aanbieding is inclusief Btw. Er wordt gerekend met een Btw-tarief van 21%.

Artikel 3: Werkzaamheden

3.1 De prijs in de aanbieding is inclusief materiaal en montagekosten.
3.2 De prijs in de aanbieding is exclusief schilder-, spuit-, verf- en/of hijswerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.3 De locatie van de units zijn voorafgaand de werkzaamheden te bespreken met de leverancier.
3.4 De leverancier zorgt voor een natuurlijk verloop van de condenswaterafvoer.
3.5 De leverancier haalt de voeding voor de airconditioning van meest nabijgelegen wandcontactdoos, tenzij anders is overeengekomen.
3.6 Het leidingwerk in het zicht zal zoveel als mogelijk worden afgewerkt met kabelgoot.
3.7 Gat boren door een betonnen muur heeft een meerprijs van €100.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijk akkoord door de wederpartij.
4.2 Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een juiste uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
4.3 De leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4 De wederpartij is verplicht om aan de leverancier tijdig alle informatie te geven, die nodig is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling en incassokosten

5.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum op het door de leverancier aangegeven rekeningnummer, mits een ander termijn schriftelijk is overeengekomen.
5.2 In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente. Er zal gerekend worden vanaf de vervaldag van de factuur.
5.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij tevens alle (buiten-) gerechtelijke inningskosten verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaringen

6.1 De leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6.2 Indien de leverancier aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van de leverancier daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar, om wat voor reden ook, geen vergoeding uitkeert, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.3 De leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegen het niet halen van (op)levertermijnen.
6.4 De leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade indien de installatie en/of het onderhoud van geleverde of geïnstalleerde zaken niet door de leverancier heeft plaatsgevonden.
6.5 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan als gevolg van het gebruik van zaken die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.
6.6 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.7 De leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade indien deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden, daaronder mede begrepen extreem weer, overstromingen of enig ander natuurgeweld.
6.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de leverancier.

Artikel 7: Beëindiging en annulering van de overeenkomst

7.1 Als de overeenkomst wordt verbroken door een oorzaak aan de zijde van de wederpartij, of als de overeenkomst door de wederpartij wordt geannuleerd, is de wederpartij verplicht alle door de leverancier gemaakte kosten te vergoeden.
7.2 De leverancier is bevoegd zijn nakoming op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
• De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
• De leverancier na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden welke goede gronden geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.
• Door vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van de leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
7.3 Wanneer de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt waardoor de leverancier zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren, is de wederpartij verplicht alle door de leverancier gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 8: Overmacht

8.1 De leverancier is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van de leverancier opgeschort.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de leverancier, van de door haar ingeschakelde derden of leveranciers of andere gewichtige reden aan de zijde van de leverancier.
8.3 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade als gevolg van opschorting of beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 9: Garantie

9.1 De leverancier staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.
9.2 Er wordt één jaar garantie gegeven op de werkzaamheden van de leverancier.
9.3 Er wordt vijf jaar garantie gegeven op de onderdelen van de airco.
9.4 Wederpartij kan alleen beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van de leverancier heeft voldaan.
9.5 Er wordt geen garantie gegeven wanneer gebreken gevolg zijn van: normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, onjuist uitgevoerd onderhoud, door wederpartij of door derden.
9.6 Er wordt geen garantie gegeven op geleverde zaken die door de wederpartij zijn aangeschaft.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Bruins Airconditioning en wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bij vragen over onze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op.

logo Bruins Airconditioning Brielle