Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten en de uitvoering daarvan die Bruins Airconditioning, hierna te noemen ‘de gebruiker’, met u, hierna te noemen ‘de wederpartij’ sluit.
1.2 Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken wanneer partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen door de gebruiker zijn vrijblijvend.
2.2 De aanbieding is geldig tot 31 dagen na de aanbiedingsdatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.3 Een aanbieding vervalt indien het product niet meer beschikbaar is waarop de aanbieding betrekking heeft in de tijd tussen het versturen van de aanbieding en het akkoord daarop.
2.4 De gebruiker kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
2.6 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of wanneer de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
2.7 De prijs in de aanbieding is inclusief Btw. Er wordt gerekend met een Btw-tarief van 21%.

Artikel 3: Werkzaamheden

3.1 De prijs in de aanbieding is inclusief materiaal en montagekosten.
3.2 De prijs in de aanbieding is exclusief schilder-, spuit-, verf- en/of hijswerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.3 De locatie van de units zijn voorafgaand de werkzaamheden te bespreken met de gebruiker.
3.4 De gebruiker zorgt voor een natuurlijk verloop van de condenswaterafvoer.
3.5 De gebruiker haalt de voeding voor de airconditioning van meest nabijgelegen wandcontactdoos, tenzij anders is overeengekomen.
3.6 Het leidingwerk in het zicht zal zoveel als mogelijk worden afgewerkt met kabelgoot.
3.7 Gat boren door een betonnen muur heeft een meerprijs van €100.

Artikel 4: Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijk akkoord door de wederpartij.
4.2 Wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een juiste uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
4.3 De gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4 De wederpartij is verplicht om aan de gebruiker tijdig alle informatie te geven, die nodig is voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling en incassokosten

5.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum op het door de gebruiker aangegeven rekeningnummer, mits een ander termijn schriftelijk is overeengekomen.
5.2 In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente. Er zal gerekend worden vanaf de vervaldag van de factuur.
5.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij tevens alle (buiten-) gerechtelijke inningskosten verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend aan de hand van ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaringen

6.1 De gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6.2 Indien de gebruiker aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de in dat specifieke geval door de verzekeraar van de gebruiker daadwerkelijk uitgekeerde vergoeding. Indien de verzekeraar, om wat voor reden ook, geen vergoeding uitkeert, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.3 De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van opgelegde boetes wegen het niet halen van (op)levertermijnen.
6.4 De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade indien de installatie en/of het onderhoud van geleverde of geïnstalleerde zaken niet door de gebruiker heeft plaatsgevonden.
6.5 De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade die bij de uitvoering van de overeenkomst is ontstaan als gevolg van het gebruik van zaken die door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld en die voor de uitvoering van de overeenkomst niet geschikt blijken te zijn.
6.6 De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.7 De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade indien deze schade het gevolg is van buitengewone omstandigheden, daaronder mede begrepen extreem weer, overstromingen of enig ander natuurgeweld.
6.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de gebruiker.

Artikel 7: Beëindiging en annulering van de overeenkomst

7.1 Als de overeenkomst wordt verbroken door een oorzaak aan de zijde van de wederpartij, of als de overeenkomst door de wederpartij wordt geannuleerd, is de wederpartij verplicht alle door gebruiker gemaakte kosten te vergoeden.
7.2 De gebruiker is bevoegd zijn nakoming op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
• De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
• De gebruiker na het sluiten van de overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden welke goede gronden geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.
• Door vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
7.3 Wanneer de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt waardoor de gebruiker zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren, is de wederpartij verplicht alle door de gebruiker gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Gebruiker is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van gebruiker opgeschort.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van gebruiker, van de door haar ingeschakelde derden of leveranciers of andere gewichtige reden aan de zijde van gebruiker.
8.3 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de geleden of te lijden schade als gevolg van opschorting of beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 9: Garantie

9.1 De gebruiker staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.
9.2 Er wordt één jaar garantie gegeven op de werkzaamheden van de gebruiker.
9.3 Er wordt vijf jaar garantie gegeven op de onderdelen van de airco.
9.4 Wederpartij kan alleen beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van gebruiker heeft voldaan.
9.5 Er wordt geen garantie gegeven wanneer gebreken gevolg zijn van: normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, onjuist uitgevoerd onderhoud, door wederpartij of door derden.
9.6 Er wordt geen garantie gegeven op geleverde zaken die door de wederpartij zijn aangeschaft.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Bruins Airconditioning en wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.